Haber

Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığı’na Sunuldu: Öğretmene Şiddete Ceza, Milli Eğitim Akademisi, Öğretmenlikte Kariyer

(ANKARA) – AKP, Milli Eğitim Akademisi kurulmasını da içeren Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi’ni TBMM Başkanlığı’na sundu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in açıkladığı kanun teklifinde, öğretmenlere yönelik şiddette cezaların yarı oranında artırılması, verilecek hapis cezasının ertelenmemesi öngörülüyor. Öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere 3 kariyer basamağında yazılı sınav ve mesleki çalışmaların kaldırıldığını belirten Güler, “Kanun yürürlüğe girdiğinde görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenlere öğretmenlikte veya uzman öğretmenlikte 20 yıllık çalışma süresini tamamlamaları halinde doğrudan başöğretmenlik unvanı için başvuruda bulunma imkanı da sağlanmış oluyor” dedi.

AKP, Milli Eğitim Akademisi kurulmasını içeren Öğretmenlik Mesleği Kanun Teklifi’ni, TBMM Başkanlığı’na sundu. 39 madde ve 3 geçici maddenin yer aldığı teklifle ilgili açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, “Medeniyetimiz ilmi ve bu ilmin taşıyıcıları olan öğretmenlerimizi her zaman özel bir yere koymakta. Çünkü temsil ettiğimiz medeniyet değerlerimiz, öğretmenlerimizi sadece kendilerine verilen müfredatı öğrencilerimize öğretmek ve anlatmak değil, birer medeniyet taşıyıcısı olarak onları gördüğümüzü ve değerlerimizi de gelecek nesillere aktarmakla beraber toplum hayatında inşacı bir konumda olduklarını da ifade etmek istiyorum” dedi. Güler’in açıklamaları şöyle:

“Eğitim sistemimizde toplam 1 milyon 230 bin 402 öğretmen ve okul yöneticisi görev yapmaktadır”

“Sayısal verilere baktığımızda Milli Eğitim Bakanlığı’mız gerek bütçesiyle, gerekse merkez ve taşra teşkilatlarındaki personel sayısıyla nicelik olarak ülkemizdeki en büyük kamu kurumlarımızdan birisidir. Aynı zamanda çocuklarımızın eğitilmesi ve geleceğe hazırlanması için taşıdığı öneme binaen bu nicel büyüklüğün yanına nitel yeterliliğinde eklenmesi olmazsa olmaz olarak şu andaki yasa teklifimizde hazırlığımızın temelini teşkil etmiştir. Nitelik bakımından yeterlilik en çok da milli eğitim sisteminin taşıyıcı kolonu olan öğretmenlerimiz için hayati önem arz etmektedir. Eğitim sistemimizde toplam 1 milyon 230 bin 402 öğretmen ve okul yöneticisi görev yapmaktadır. Bu öğretmenlerimizin 477 bini 35 ve daha alt yaştadır. Öğretmenlerimizin tamamının yaş ortalaması 40’ın altındadır. Görev yapan öğretmenlerimizin mesleklerini gerektiği gibi yerine getirebilmeleri için gelişen ve değişen müfredat, eğitim teknolojisi, eğitim materyalleri, ölçme ve değerlendirme anlayışı, pedagojik bilginin sürekli desteklenmesi gerekmektedir.

“Akademi kurulması geçmişten beri sürekli talep edilen bir husustu”

Bu kanunumuzla kurulan Milli Eğitim Akademisi ile akademiye bağlı oluşturulacak eğitim ve uygulama merkezlerinde istihdam edilecek uzman eğitim kadrosu aracılığıyla sistematik, sürdürülebilir ve birbirini tamamlayan mesleki eğitimler düzenlemesi ve bu süreçte ilgili akademisyenlerin de destekleri alınarak, bu eğitim sisteminin işletilmesi amaçlanmaktadır. Nitelikli bir eğitim için nitelikli öğretmen yetiştirme modelinin kurulması zorunluluk haline gelmiştir. Bu amaçla öğretmen adaylarımızın, öğretmenlik alanına kaynak teşkil eden bir yükseköğretim programını tamamladıklarında bu kanunumuz ile kurulacak olan Milli Eğitim Akademisi aracılığıyla yükseköğretimde aldıkları eğitimi tamamlayacak nitelikte akademik eğitimlerinde göre üç veya dört dönemlik mesleğe hazırlık eğitimlerinin alınması planlanmaktadır. Bir öğretmende bulunması gereken bütün yeterlilikler esas alınarak, yürütülecek teorik ve uygulamalı dersler yoluyla öğretmen adaylarımızın en iyi şekilde yetiştirilmesi de hedeflenmektedir. Öğretmen yetiştirme ve geliştirme sürecinin yürütülmesi için bakanlığa bağlı bir akademi kurulması geçmişten beri sürekli talep edilen bir husustu.

“Personelimiz güçlü ve donanımlı hale gelecek”

Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında bir üst göreve atanmada öğretmenlerimizin görev öncesinde yetiştirilmesi ve diğer personelin akademide alacakları eğitimlerin ve kazanacakları ehliyet, kariyer ve liyakatin dikkate alınacak olması da Milli Eğitim Akademisi’ni kurumsal anlamda işlevsel yapacağı gibi, Milli Eğitim kadrolarında görev alacak personellerimizi de çok daha güçlü ve donanımlı hale getirecektir.

” Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçelerine uygun düzenlemeler yer alıyor”

Eğitim sisteminin temel taşıyıcıları olan öğretmenlerimizin görevi, hak ve sorumlulukları ile çalışma esaslarını düzenleyen müstakil bir kanun ihtiyacı düşüncesi uzun yıllardır zaten bir beklentiydi. 27. yasama döneminde müstakil olarak bir kanun düzenlemesi çıkarılmıştı. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla bazı maddeleri iptal edilmişti. Bu iptal gerekçesi kapsamında kanunumuzun yeniden düzenlenmesi ve gerekçeye yönelik olarak da bazı açıklamaların ve bazı önerilerin de kanun teklifinde yer alması gerekiyordu. Öncelikli olarak da Anayasa Mahkemesi’nin iptal gerekçesindeki gerekçeler kapsamda bazı çalışmalar ve bu gerekçelere uygun düzenlemeler bu kanun teklifimizde yer almaktadır.

Kanun teklifi, öğretmenlerin nitelikleri ve seçimi, öğretmenlerin hak, ödev ve sorumlulukları, eğitim kurumu yöneticilerin ödev ve sorumluluklarını, öğretmen olacaklara özellikle disiplin işlemleri noktasındaki düzenlemeler, KPSS puan üstünlüğüne göre öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yeterlilikleri çerçevesinde teorik ve uygulamalı derslerden oluşan hazırlık eğitimine alınmaları ve hazırlık eğitimi sonunda başarılı olanların atamaları, kadrolu öğretmenlik, öğretmenlik yer değişikliği, bakanlıkça atama alanları, öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemeleri gibi birçok başlık bu kanun teklifimizde yer almaktadır.

“Hapis cezasının ertelenmesi hükümlerini de uygulanmaması noktasında teklifimizde”

Bazı okullarımızda arzu etmediğimiz şiddet olayları meydana gelmişti. Öğretmene uygulanacak cezalar bu teklifimizde artmaya yönelik olarak de düzenlendi. Bakanlığa bağlı resmi eğitim kurumlarında yönetici, öğretmen, usta öğretici, yabancı uyruklu öğrencilerin eğitimine yönelik bakanlık tarafından yürütülen projelerde öğretici, öğretmen veya rehber danışman, özel eğitim kurumlarında öğretmen, uzman öğretici ve usta öğretici olarak görev yapanlar ile bakanlığa bağlı resmi ve özel eğitim kurumlarında ders ücreti karşılığı ders okutanlara ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan öğretmenlere karşı görevleri esnasında, görevleri sebebiyle işlenen 5237 sayılı kanunun 86. maddesinde yer alan kasten yaralama fiili, 106. madde kapsamındaki tehdit, 125. maddesi kapsamındaki hakaret ve 265. madde kapsamındaki görevi yaptırmama ve direnme suçlarında ilgili maddelere göre verilecek cezalar, öğretmenlere karşı işlendiğinde yarı oranında artırmayı öngörüyor. 5237 sayılı TCK 51. maddesinde düzenlenen hapis cezasının ertelenmesi hükümlerini de uygulanmaması noktasında teklifimizde hükümler yer almaktadır.

Milli Eğitim Akademisi’ndeki öğretmenlere aylık ödeme yapılacak

Milli Eğitim Akademisi’nde öğretmen adaylarının, öğretmenlik meslek bilgisi ve özel alan bilgisi başta olmak üzere bir öğretmende olması gereken bütün yeterlilikleri esas alınarak yürütülecek teorik ve uygulamalı hazırlık eğitimi yoluyla en iyi şekilde yetiştirilmesi ve öğretmenliğe hazırlanması amaçlanıyor. Öğretmen adaylarımıza eğitim faaliyetleri hazırlık dönemi içerisinde her ay 18 bin 650 ek gösterge rakımının memur aylık katsayısı çarpımı sonucu bulunacak tutarda kendilerine ödeme yapılacaktır. Hazırlık eğitimi, her bir dönem 10-14 hafta olmak üzere dört dönemlik bir süreyi kapsamaktadır. Bu süre en uzun haliyle 14 ay, en kısa haliyle ise 10 aydır. Üniversitelerin eğitim fakülteleri gibi öğretmen yetiştiren bölümlerden mezun olan adaylar için bu süre 3 dönem uygulanabilecektir. Bu bölümler için hazırlık eğitiminin süresi en az 30 hafta, en çok 42 hafta olarak belirlenebilecektir.

Ülkemizde öğretmen yetiştirme konusunda tek bir model bulunmamaktadır. Türkiye’de sadece altı alanda öğretmen yetiştirme faaliyetlerini yürüten eğitim fakülteleri eliyle bu süreç yürütülmektedir. Çoğunluğu lise düzeyi alanlarda olmak üzere, 20 alanda eğitim ve fen edebiyat fakülteleri başta olmak üzere diğer fakülteler tarafından öğretmen yetiştirilmektedir. İstihdam edilen 62 alanın öğretmenleri ise eğitim fakülteleri dışında yetiştirilmektedir.

20 yılı aşkın süre görev yapan öğretmenler, başöğretmenlik için başvuruda bulunabilecek

Yeni kanun teklifimizde kariyer sistemimiz, öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere 3 kariyer basamağına ayrılmıştır. Kariyer basamaklarında ilerlemede yazılı sınav kaldırılmıştır. Kariyerde ilerlemede mesleki çalışmalar kaldırılmıştır. Uzman öğretmen uygulamaları için en az 10 yıl öğretmen olarak hizmette bulunması, başöğretmenlik unvanı için en az on yıl uzman öğretmen olarak hizmetin gerçekleştirilmesi, kademe değerlendirilmesinin durdurulması cezasının bulunmaması, akademi tarafından verilen eğitimin de tamamlanması şartını teklifimizde getiriyoruz. Kanun yürürlüğe girdiğinde görevde bulunan öğretmen ve uzman öğretmenlere öğretmenlikte veya uzman öğretmenlikte 20 yıllık çalışma süresini tamamlamaları halinde doğrudan başöğretmenlik unvanı için başvuruda bulunma imkanı da sağlanmış oluyor.”

Kanun teklifinde taban maaş uygulamasına ilişkin ise herhangi bir düzenleme yer almıyor.

kargi-haber.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

-
Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort